REGULAMIN SPRZEDAŻY  - Obowiązuje od dnia 25/12/2014

 § 1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy firmy Global Hardware Solutions Sp. z o.o., działający pod adresem www.szkola-w-sieci.pl, prowadzony jest przez: Global Hardware Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy ul. Osadnicza 1 (87-100 Toruń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000493061, z kapitałem zakładowym 100.000 zł, opłaconym w całości, NIP 9562305778, Regon 341529245.

2. Z funkcjonalności sklepu internetowego mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci, w związku z tym prawa i obowiązki obu grup zostały zamieszczone w jednym regulaminie. Żadne z postanowień regulaminu nie narusza jednak praw konsumentów przysługujących im na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być interpretowane w sposób, który prowadziłby do jakiegokolwiek ograniczenia tych praw.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest pojęcie:

1) Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy działający pod adresem www.szkola-w-sieci.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

2) dni robocze - należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3) czas realizacji zamówienia - należy przez to rozumieć czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

4) Klient - należy przez to rozumieć osobę fizyczną – konsumenta, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub też jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną dokonująca zakupów w Sklepie.

5) przelew bankowy - należy przez to rozumieć płatność wykonywaną przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

6) przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności online;

7) Punkt Odbioru - punkt prowadzony przez Global Hardware Solutions Sp. z o.o., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

4. Korzystając z funkcjonalności Sklepu Klienci nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać pod adres e-mail edu@globalhardwaresolutions.com lub telefonicznie pod numerem +48 56 663 77 73.

6. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz pluginem Adobe Flash. W trakcie korzystania z serwisu www na twardych dyskach osadzane są tzw. cookies, czyli informacje zapisywane przez serwer www. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

 

§ 2 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.szkola-w-sieci.pl

 2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.szkola-w-sieci.com.

 3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i jego wszystkimi Załącznikami oraz akceptuje zawarte tam postanowienia.

 5. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

 6. Sprzedawca zawiera opis i informacje o cechach towaru, po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności informuje o szczegółach technicznych i parametrach towaru. Towary te są często złożone technicznie i posiadają specyficzne właściwości. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami Sklep nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Klientów powyższych obowiązków. Postanowienie to nie narusza prawa konsumentów do zwrotu zakupionego towaru w terminie przewidzianym przez ustawę.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i jego wszystkimi Załącznikami oraz akceptuje zawarte tam postanowienia.

 8. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

9. Zamówienie Klient może składać w następujący sposób:

 a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 b) e-mailem na adres edu@globalhardwaresolutions.com dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 10. W zamówieniu Klient dokonuje:

 1) wyboru zamawianych towarów,

 2) oznaczenia sposobu dostawy, adresu dostawy i wskazania danych, na które ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

 3) wyboru sposobu płatności.

 10. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu, który potwierdza otrzymanie zamówieni oraz zawiera informacje dotyczące:

- danych Sprzedawcy i poszczególnych pozycji zamówienia,
- łącznej ceny brutto zamówienia,
- sposobu i terminu zapłaty,
- sposobu i termin realizacji zamówienia,
- Regulaminu

 Ponadto konsument otrzymuje informacje dotyczące:

- prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) wraz ze wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do ustawy oraz do niniejszego Regulaminu, a także wzorem formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do ustawy oraz do niniejszego Regulaminu,

- informacji konsumenckiej określonej w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) stanowiącej Załącznik Nr 3 do Regulaminu.

 11. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

 12. W terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia przedstawiciel Global Hardware Solutions Sp. z o. o skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia ma na celu wyeliminowanie zamówień składanych przypadkowo lub dla żartu.

 13. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle na adres email Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

 14. Wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

 

§ 3 Sposób płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 a) płatność gotówką, kartą płatniczą lub kredytową podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru,

 b) płatność gotówką (za pobraniem) Kurierowi w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej,

 c) przelew elektroniczny, bankowy lub kartą kredytową, przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności i nie później niż dwa dni od otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.

 2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą anulowane automatycznie. W związku z anulowaniem złożonego zamówienia Sprzedawca dokona zwrotu Klientowi zapłaconej kwoty.

 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

§ 4 Ceny towarów

 1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich dostawy.

 2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i są podawane w złotych polskich i zawierają należny podatek od towarów i usług VAT.

 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 4. Klient może uzyskać rabat w wysokości ustalonej indywidualnie ze Sklepem. Rabat nie jest uwzględniony na fakturze.

 5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione, jako osobna pozycja na fakturze. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Pełna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie www.szkola-w-sieci.pl.

§ 5 Termin płatności

 1. W razie wyboru płatności przelewem bankowym Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient wpłacił część ceny, sprzedawca zwraca mu tę kwotę.

 

§ 6 Zmiany w zamówieniach

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt Klienta ze Sklepem za pośrednictwem e-maila na adres sklep@networkdirect.eu, telefonicznie pod numerem +48 56 663 77 73 (koszty zgodne z taryfą operatora).

 3. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty muszą zostać potwierdzone w formie pisemnej i przesłane za pośrednictwem maila na adres edu@globalhardwaresolutions.com  (koszty zgodne z taryfą operatora).

 

§ 7 Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia do realizacji przez Sklep, chyba, że w opisie towaru na stronie Sklepu podano inny czas realizacji zamówienia dla danego towaru.

 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub do Punktu Odbioru w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

 3. Czas dostawy wynosi:

- poprzez odbiór osobisty w Punkcie Odbioru, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep,

- za pomocą firmy kurierskiej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji zamówienia przez Sklep.

 4. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 5. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

 6. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez Klienta. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Klient powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. W wypadku wypełnienia formularza w sposób nieczytelny zamówienie nie będzie realizowane, a o takim fakcie Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub za pomocą maila.

 7. Wraz z zamówionymi towarami Sklep przesyła Klientowi fakturę VAT na te towary.

 

§ 8 Sposób i koszty dostawy

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

 a) odbiór osobisty we wskazanym punkcie Sprzedawcy

 b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. Koszt dostawy ponosi Klient.

 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 4. Wraz z Towarem Sprzedawca dostarcza Klientowi następujące dokumenty:

- fakturę VAT.

 Ponadto konsument otrzymuje:

- informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy -wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu,

- wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

- informację konsumencką zawierającą stosowne informacje określone w art. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U.2014 poz. 827) stanowiącą Załącznik Nr 3 do Regulaminu

 

§ 9 Odpowiedzialność za wady rzeczy i reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru z umową Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres Global Hardware Solutions Sp. z o. o. ul. Osadnicza 1 (87-100) Toruń lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sklep@networkdirect.eu, a także w razie potrzeby, po uprzedniej konsultacji ze Sprzedawcą, powinien wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany towar na adres: ul.Osadnicza 1, (87-100) Toruń.

 3. Klient składając reklamację towaru do Sprzedawcy powinien przesłać informacje zawierające następujące dane: dane reklamującego- imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia towaru, nazwę towaru, cenę nabycia, dokładnie opisana wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację Klient powinien również załączyć dowód sprzedaży towaru.

 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni przez Sklep. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

 

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość - za pośrednictwem sklepu internetowego - ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni (do zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

 2. Zwracany towar należy odsyłać na adres siedziby Global Hardware Solutions Sp. z o. o. Istnieje możliwość zwrotu poprzez kuriera Sklepu. W tym celu należy skontaktować się z Global Hardware Solutions Sp. z o.o. pod numerem tel.:+48 56 663 77 73 (koszt zgodny z taryfą operatora).

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 4. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu, a także wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu jest dostarczany wraz z Towarem

 5. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

a) listem poleconym na adres Global Hardware Solutions Sp. z o. o. ul. Osadnicza 1 (87-100) Toruń,

 lub

 b) w postaci elektronicznej, wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy sprzedawcy sklep@networkdirect.eu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

 7. Sprzedawca w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zobowiązuje się zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca zwraca równowartość najtańszego oferowanego w Sklepie kosztu dostarczenia towaru.

 8. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał towaru, Sprzedawca wstrzymuje się od zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

 9. Zwrot należności nastąpi w takiej formie przelewu na rachunek bankowy, a w przypadku płatności za pobraniem na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

 10. Odesłanie towaru powinno nastąpić w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczone, aby towar nie uległ uszkodzeniu.

 11. Przesyłki ze zwracanym towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

 12. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 11 Gwarancja

 1. Na każdy zakupiony produkt Sklep udziela 12-miesięcznej gwarancji, z zastrzeżeniem § 11 ust.2 - ust.4. Regulaminu.

 2. Gwarancja nie obejmuje baterii oraz matryc notebooków.

 3. Produkty sprzedane z rabatem są objęte 90-dniową gwarancją.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, oraz uszkodzeń, które w sposób ewidentny powstały wskutek używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 5. Warunkiem gwarancji jest posiadanie ważnej naklejki gwarancyjnej nienoszącej śladów manipulacji.

 6. Gwarancja może obejmować okres dłuższy, niż określony w ust.1, jeżeli wynika to z dodatkowej umowy z firmą Global Hardware Solutions Sp. z o. o. Informacja dotycząca długości gwarancji znajduje się na fakturze VAT dokumentującej zakup produktu.

 

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnianych mu danych osobowych.

 2. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Global Hardware Solutions Sp. z o. o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

3. Klientowi Przysługują prawa określone w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności do:

 a) wglądu do swoich danych osobowych,

 b) żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

§ 13 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju, i w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt elektryczny lub elektroniczny do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie na własny koszt zużytego sprzętu pod adres: Global Hardware Solutions Sp. z o. o, ul. Osadnicza 1, (87-100) Toruń. Jednocześnie, prosimy o wpisanie w sposób czytelny na opakowaniu adnotacji „DO UTYLIZACJI”. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Global Hardware Solutions Sp. z o.o. Treść niniejszego regulaminu oraz wszystkich załączników jest dostępna na stronie www.szkola-w-sieci.pl

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Global Hardware Solutions Sp. z o. o. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

- Załącznik Nr 1- wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu,

- Załącznik Nr 2 -wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

- Załącznik Nr 3 - informacja konsumencka zawierającą stosowne informacje określone w art. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U.2014 poz. 827) stanowiącą Załącznik Nr 3 do Regulaminu

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

 [5]

 [6]

 Instrukcja wypełniania:

 [1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

 w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

- "Odbierzemy rzecz"; lub

- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

 b) proszę wpisać:

- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

 c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

 [6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu konsument powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA KONSUMENCKA

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. poz. 827) Sprzedawca- sklep internetowy firmy Global Hardware Solutions Sp. z o. o., działający pod adresem www., podaje do wiadomości Kupującego będącego Konsumentem następujące informacje:

1. Cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz sposób porozumiewania się z konsumentem

Przedmiot świadczenia:

sprzedaż towarów w postaci używanego i nowego sprzętu IT tj. : komputerów, laptopów, monitorów, tabletów, telefonów, drukarek, projektorów, serwerów i urządzeń sieciowych za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.networkdirect.eu . Pełny zakres towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sklepie internetowym wraz ze szczegółową specyfikacją każdego towaru znajduje się na stronie: www.szkola-w-sieci.pl.

Przyjęty sposób porozumiewania się:

E-mail: edu@globalhardwaresolutions.com

Formularze kontaktowe znajdujące się na stronie www.szkola-w-sieci.pl

Tel.: +48 56 663 77 73 (koszty zgodne z taryfą operatora).

2. Dane sprzedającego

Sklep internetowy firmy Global Hardware Solutions Sp. z o.o., działający pod adresem www.networkdirect.eu, prowadzony jest przez: Global Hardware Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy ul. Osadnicza 1 (87-100), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000493061, z kapitałem zakładowym 100.000 zł, opłaconym w całości, NIP 9562305778, Regon 341529245.

E-mail: sklep@networkdirect.eu

Tel.: +48 56 663 77 73 (koszty zgodne z taryfą operatora)

3. Dane Sprzedawcy do reklamacji

 Dane Sprzedawcy przeznaczone do składania reklamacji:

 Global Hardware Solutions Sp. z o. o. ul.Osadnicza 1, 87-100 Toruń,

 E-mail: edu@globalhardwaresolutions.com

4. Istotne właściwości towaru

Przedmiotem umowy są: produkty opisane w sklepie internetowym na stronie www.szkola-w-sieci.pl, których cechy zostały opisane na stronie produktu.

5. Cena towaru

Cena towaru widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym i stanowi cenę brutto zawierającą należny podatek od towarów i usług VAT oraz obejmuje wszelkie elementy poza kosztami przesyłki.

Koszty transportu towaru ponosi konsument. Zostały wskazane przy zamówieniu , a ich wysokość zależy od sposobu dostawy wybranego przez konsumenta. Pełna informacja o kosztach transportu towaru znajduje się na stronie www.szkola-w-sieci.pl.

6. Zasady płatności

Klient ma prawo do wyboru następującej formy płatności:

 a) płatność gotówką, kartą płatniczą lub kredytową podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru,

 b) płatność gotówką (za pobraniem) Kurierowi w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej,

 c) przelew bankowy lub kartą kredytową, przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności i nie później niż dwa dni od otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia,

 d) za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności online przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności i nie później niż dwa dni od otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.

Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

7. Koszty i termin dostawy

 Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

 a) odbiór osobisty w punkcie Sprzedawcy przy ul. Osadnicza 1 w Toruniu (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) - bezpłatnie,

 b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej - pełna informacja o kosztach transportu towaru znajduje się na stronie www.szkola-w-sieci.pl.
Koszt dostawy ponosi klient, chyba że Sprzedawca określi to odmiennie.

Towar wysyłany jest w terminie 5 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

8. Prawo odstąpienia

Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji – stanowiącym jednocześnie Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć :

- listem poleconym na adres Global Hardware Solutions Sp. z o. o. w Toruniu (87-100) przy ul. Osadniczej 1,

lub

- w postaci elektronicznej, wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy Sprzedawcy edu@globalhardwaresolutions.com.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Koszty odstąpienia

Konsument odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

- bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej/kurierskiej za wysyłkę towaru,

-jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Termin związania ceną

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

11. Obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z regulacją zawartą w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 k.c. oraz art. 556 1 – 556 3 k.c.

12. Sposób reklamacji

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru z umową Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres Global Hardware Solutions Sp. z o. o. w Toruniu (87-100) przy ul. Osadnicza 1 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sklep@networkdirect.eu, a także w razie potrzeby, po uprzedniej konsultacji ze Sprzedawcą, winien wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany towar na adres: ul. Osadnicza 1, 87-100 Toruń

 Jeżeli w ocenie Klienta towar jest niezgodny z umową, wskazane jest w celu przyspieszenia i ułatwienia procesu reklamacji aby:

 a) odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres Sprzedającego,

 b) wskazać, czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru,

 c) wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,

d) podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, nr telefonu oraz nr rachunku bankowego,

 e) podać datę nabycia towaru, numer zamówienia, nazwę towaru, cenę nabycia

Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni

Sposób załatwienia reklamacji

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany adres Klienta lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

13. Gwarancja i sposoby jej realizacji

Na każdy zakupiony produkt Sklep udziela 12-miesięcznej gwarancji, z wyłączeniem: baterii oraz matryc notebooków oraz uszkodzeń mechanicznych, oraz uszkodzeń, które w sposób ewidentny powstały wskutek używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Produkty sprzedane z rabatem są objęte 90-dniową gwarancją.

Warunkiem gwarancji jest posiadanie ważnej naklejki gwarancyjnej nienoszącej śladów manipulacji.

Gwarancja może obejmować okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli wynika to z dodatkowej umowy z firmą Global Hardware Solutions Sp. z o. o. Informacja dotycząca długości gwarancji znajduje się na fakturze VAT dokumentującej zakup produktu.

14. Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

15. Kaucja i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

16. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca przewiduje możliwość skorzystania z drogi postępowania mediacyjnego w przypadku sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów.

REGULAMIN SPRZEDAŻY  - Obowiązuje od dnia 01/12/2014


I. Informacje ogólne.
1. Sklep internetowy firmy Global Hardware Solutions Sp. z o.o., działający pod adresem www.szkola-w- sieci.pl, prowadzony jest przez: Global Hardware Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy ul. Osadnicza 1 (87-100), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000493061, z kapitałem zakładowym 100.000 zł, opłaconym w całości, NIP 9562305778, Regon 341529245.

2. Z funkcjonalności sklepu internetowego mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci, w związku z tym prawa i obowiązki obu grup zostały zamieszczone w jednym regulaminie. Żadne z postanowień regulaminu nie narusza jednak praw konsumentów przysługujących im na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być interpretowane w sposób, który prowadziłby do jakiegokolwiek ograniczenia tych praw.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest pojęcie:
1) Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy działający pod adresem www.szkola-w-sieci.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
2) dni robocze - należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3) czas realizacji zamówienia - należy przez to rozumieć czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
4) Klient - należy przez to rozumieć osobę fizyczną – konsumenta, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub też jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną dokonująca zakupów w Sklepie.
5) przelew bankowy - należy przez to rozumieć płatność wykonywaną przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
6) przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności online;
7) Punkt Odbioru - punkt prowadzony przez Global Hardware Solutions Sp. z o.o., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
4. Korzystając z funkcjonalności Sklepu Klienci nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać pod adres e-mail edu@globalhardwaresolutions.com lub telefonicznie pod numerem +48 56 663 77 73.

6. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przeglądarki Explorer 7, Firefox 3.0 lub ich nowszych wersji oraz oprogramowania akceptującego pliki typu cookies.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.szkola-w-sieci.pl
3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.szkola-w-sieci.pl.
5. Klient przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o towarze, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności szczegółami technicznymi i parametrami. Towary te są często złożone technicznie i posiadają specyficzne właściwości. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami Sklep nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Klientów powyższych obowiązków. Postanowienie to nie narusza prawa konsumentów do zwrotu zakupionego towaru w terminie przewidzianym przez ustawę.
6. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Global Hardware Solutions Sp. z o.o. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu.
7. W zamówieniu Klient dokonuje:
1) wyboru zamawianych towarów,
2) oznaczenia sposobu dostawy, adresu dostawy i wskazania danych na które ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
3) wyboru sposobu płatności.
8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sklep potwierdzi otrzymanie zamówienia, skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia oraz poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji.

9. Sklep potwierdzi otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres Klienta wskazany w zamówieniu. Następnie, w terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia przedstawiciel Global Hardware Solutions Sp. z o. o skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia ma na celu wyeliminowanie zamówień składanych przypadkowo lub dla żartu.
10. Zastrzeżeniem punktu VI.1.3) poniżej, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po wysłaniu do klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia, jednak nie później niż do dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. O przyjęciu zamówienia do realizacji Sklep poinformuje Klienta pocztą elektroniczną na adres Klienta wskazany w zamówieniu. Brak takiej informacji oznacza iż, zamówienia nie zostało przyjęte do realizacji.

11. W wyjątkowych przypadkach niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, zakup towaru zastępczego lub anulowanie zamówienia w całości).
12. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni albo brak jest możliwości realizacji zamówienia (brak towaru) Sklep i Klient mają prawo do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia). Jednak w przypadku, gdy Klientem jest konsument Sklep zawiadomi go o niedostępności towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy oraz zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 

13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

III. Zmiany w zamówieniach.
1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt Klienta ze Sklepem za pośrednictwem maila na adres sklep@networkdirect.eu telefonicznie pod numerem +48 56 663 77 73.
3. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty muszą zostać potwierdzone w formie pisemnej i przesłane za pośrednictwem maila na adres edu@globalhardwaresolutions.com.

IV. Ceny towarów.
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Klient może uzyskać rabat w wysokości ustalonej indywidualnie ze Sklepem. Rabat nie jest uwzględniony na fakturze.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako osobna pozycja na fakturze. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Pełna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie: http://www.szkola-w-sieci.pl/podsumowanie w sekcji Twoje zamówienie, po wybraniu produktu do zakupu przez Klienta.

V. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy.
1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba, że w opisie towaru na stronie Sklepu podano inny czas realizacji zamówienia dla danego towaru.

2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub do Punktu Odbioru w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
3. Czas dostawy wynosi:
- poprzez odbiór osobisty w Punkcie Odbioru, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep,
- za pomocą firmy kurierskiej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji zamówienia przez Sklep,
4. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez Klienta. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Klient powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. W wypadku wypełnienia formularza w sposób nieczytelny zamówienie nie będzie realizowane, a o takim fakcie Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub za pomocą maila.
5. Wraz z zamówionymi towarami Sklep przesyła Klientowi fakturę VAT na te towary.

VI. Formy płatności.
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
1) płatność gotówką, kartą płatniczą lub kredytową podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru,
2) płatność gotówką (za pobraniem) Kurierowi w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej,
3) przelew elektroniczny, bankowy lub kartą kredytowa, przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi nie  wcześniej niż po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności i nie później niż dwa dni od otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.
2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Postanowienie odnośnie formy dokonania zapłaty za zamówienie nie narusza praw konsumentów, którzy mogą dokonać płatności za pobraniem.

VII. Gwarancja.
1. Na każdy zakupiony produkt Sklep udziela 12-miesięcznej gwarancji, z zastrzeżeniem ust.2 - ust.4.
2. Gwarancja nie obejmuje baterii oraz matryc notebooków.
3. Produkty sprzedane z rabatem są objęte 90-dniową gwarancją.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, oraz uszkodzeń, które w sposób ewidentny powstały wskutek używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Warunkiem gwarancji jest posiadanie ważnej naklejki gwarancyjnej nienoszącej śladów manipulacji.
6. Gwarancja może obejmować okres dłuższy, niż określony w ust.1, jeżeli wynika to z dodatkowej umowy z firmą Global Hardware Solutions Sp. z o.o. Informacja dotycząca długości gwarancji znajduje się na fakturze VAT dokumentującej zakup produktu.

VIII. Rękojmia.
1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszt wysyłki produktu do naprawy ponosi Klient, a koszt wysyłki produktu naprawionego do Klienta ponosi Sklep.
2. Global Hardware Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dane zawarte na nośnikach i dyskach twardych naprawianego produktu.
3. Różnice w wyglądzie towarów dostarczonych w zamówieniu, w stosunku do produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji. Różnice te mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów, którzy mogą zgłaszać reklamacje w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową na zasadach określonych  przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
4. Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy Global Hardware Solutions Sp. z o.o.

5. Postanowienia dotyczące rękojmi nie naruszają uprawnień konsumentów wynikających z przepisów ustawowych.

IX. Uprawnienia konsumentów.
1. Sprzedaż towarów konsumentom odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271). Aktualne teksty tych ustaw dostępne są m. in. tutaj (link: http://www.uokik.gov.pl/ochrona_konsumentow_.php).
2. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Zwracany towar należy odsyłać na adres siedziby Global Hardware Solutions Sp. z o.o. Istnieje możliwość zwrotu poprzez kuriera Sklepu. W tym celu należy skontaktować się z Global Hardware Solutions Sp. z o.o. pod numerem tel.+ 48 56 663 77 73.
4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar wraz z ustawowymi odsetkami najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy. Zwrot kosztów obejmuje także koszt przesyłki.
5. Konsument powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.
6. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową na zasadach i warunkach określonych przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.


X. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju, i w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt elektryczny lub elektroniczny do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie na własny koszt zużytego sprzętu pod adres: Global Hardware Solutions Sp. z o. o, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Bydgoszcz. Jednocześnie, prosimy o wpisanie w sposób czytelny na opakowaniu adnotacji „DO UTYLIZACJI”. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


XII. Dane osobowe.
1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Global Hardware Solutions Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

XIII. Postanowienia końcowe.
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Global Hardware Solutions Sp. z o.o. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie www.szkola-w-sieci.pl. Global Hardware Solutions Sp. z o.o. potwierdzi Klientowi-konsumentowi istotne postanowienia umowy najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru i faktury VAT.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Global Hardware Solutions Sp. z o.o. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/12/2014.