WARUNKI GWARANCJI GLOBAL HARDWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.

Warunki gwarancji udzielanej przez firmę Global Hardware Solutions Sp. z o.o., obowiązujące od dnia 01.05.2018 r. na urządzenia nie objęte gwarancją producenta..I. Warunki gwarancji

1. Gwarant (Global Hardware Solutions Sp. z o.o.; Dział Serwisu, ul. Osadnicza 1, 87-100 Toruń) udziela gwarancji na sprawne działanie produktu wymienionego w tym dokumencie.

2. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie 14. dni roboczych od daty dostarczenia produktu do siedziby Gwaranta.

3. W przypadku konieczności zakupu trudno dostępnych części zamiennych Gwarant ma prawo do przedłużenia okresu naprawy, o czym niezwłocznie poinformuje Nabywcę. W takim przypadku okres gwarancji zostanie wydłużony o czas pozostawania produktu w naprawie ponad 14 dni.

4. W przypadku braku możliwości naprawy lub jeżeli koszty naprawy przekraczają wartość produktu z dnia zakupu, Gwarant dostarczy Nabywcy produkt wolny od wad o zbliżonych cechach lub zwróci kwotę zapłaconą przez Nabywcę za produkt w dniu zakupu. O wyborze sposobu załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.

5. Wymieniony wadliwy produkt i podzespoły stają się własnością Gwaranta.

6. W przypadku naprawy gwarancyjnej, dostarczenie urządzenia do siedziby Gwaranta odbywa się na koszt Nabywcy a zwrot urządzenia do Nabywcy odbywa się na koszt Gwaranta. W przypadku naprawy odpłatnej lub w przypadku, gdy Gwarant nie stwierdzi usterki i urządzenie zostanie zwrócone Nabywcy, koszt zwrotu ponosi Nabywca.

7. Braki należy zgłaszać nie później niż 30 dni po otrzymaniu przesyłki przez Nabywcę. Po tym terminie przesyłki są uważane za dostarczone kompletne.

8. Nabywca w razie uszkodzenia opakowania lub towaru w transporcie, jest zobowiązany spisać protokół szkody z kurierem, co jest podstawą do uznania reklamacji na uszkodzenie towaru w transporcie.

II. Wyłączenia gwarancji

Gwarancją nie są objęte:

1. Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady.

2. Uszkodzenia wynikające z: - nieprawidłowej instalacji i konserwacji produktu, - eksploatacji produktu w warunkach, w których sprzęt elektroniczny nie powinien być używany, - nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, - winy lub niewiedzy użytkownika.

3. Problemy współpracy produktu z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich.

4. Materiały eksploatacyjne i elementy naturalnie zużywające się, w tym m.in. baterie, akumulatory, wentylatory zasilacza, procesora, projektora, lampy projektorów, tonery, atramenty, tusze, bębny, głowice i inne części eksploatacyjne drukarek i urządzeń kopiujących.

5. Czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. zainstalowanie produktu, sprawdzenie działania, zainstalowanie sterowników, konserwacja, sporządzenie kopii bezpieczeństwa danych składowanych na nośnikach danych.

6. Szkody wynikające z utraty danych na nośnikach danych, które uległy uszkodzeniu.

7. Uszkodzenia i szkody powstałe z innych przyczyn, a w szczególności powstałe wskutek:

a/ niewłaściwej instalacji, przechowywania, dokonywania przełączeń kabli połączeniowych pod napięciem, braku zerowania/uziemienia sieci zasilającej, wstrząsów w trakcie pracy dysku twardego, nieprawidłowego napięcia sieci zasilającej, zalania produktu płynami itp.,

b/ zdarzeń losowych spowodowanych np. pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna, przepięciami powstałymi wskutek chwilowych awarii sieci elektrycznych oraz innymi nieprzewidzianymi wypadkami,

c/ niewłaściwej instalacji lub wadliwego funkcjonowania oprogramowania, błędów w oprogramowaniu, błędów spowodowanych aktualizacją oprogramowania i wirusami.

III. Utrata gwarancji

1. Utrata gwarancji następuje w przypadku:

a/ naruszenia lub zerwania plomb gwarancyjnych lub numerów seryjnych umieszczonych na sprzęcie lub podzespołach wchodzących w jego skład,

b/ stwierdzenia niefachowej ingerencji w produkt dokonanej przez nieuprawnione osoby,

c/ stwierdzenia uszkodzeń powstałych w transporcie do siedziby Gwaranta.

2. W przypadku utraty gwarancji, a także w przypadku wystąpienia usterek nie objętych gwarancją, Gwarant może, na życzenie Nabywcy, dokonać naprawy odpłatnie. Przed dokonaniem naprawy Gwarant poinformuje Nabywcę pisemnie o szacowanych kosztach naprawy. Naprawa zostanie dokonana po pisemnej akceptacji jej kosztów przez Nabywcę.

3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszt testowania (40 zł netto od reklamowanego produktu) ponosi Nabywca.
IV. Regulamin Działu Serwisu Global Hardware Solutions Sp. z o.o.

1. Dział Serwisu (Serwis) pełni rolę gwaranta dla produktów zakupionych bezpośrednio w Global Hardware Solutions Sp. z o.o., za pośrednictwem Sklepu networkdirect,eu na portalach aukcyjnych jak Allegro.pl oraz za pośrednictwem Partnerów.

2. W celu prawidłowego zgłoszenia produktu do naprawy należy przesłać zgłoszenie serwisowe na adres rma.pl@globalhardwaresolutions.com.  Wzór zgłoszenia znajduje się na końcu Regulaminu.

3. Zgłoszenie serwisowe należy przesłać przed wysłaniem produktu.

4. W odpowiedzi na zgłoszenie serwisowe, Serwis prześle na adres e-mail podany przez klienta, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W potwierdzeniu znajdzie się numer zgłoszenia, którym Nabywca zobowiązany jest posługiwać się w korespondencji z Serwisem, oraz opis procedury przesłania produktu.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, Serwis prześle Nabywcy na adres e-mail podany w zgłoszeniu, potwierdzenie przyjęcia urządzenia.

6. Po zakończeniu naprawy, Serwis prześle Nabywcy na adres e-mail podany w zgłoszeniu opis naprawy.

7. Faktury za wykonane naprawy oraz za zwrot kosztów dostawy (w przypadku napraw pogwarancyjnych) są przesyłane w formie elektronicznej.

Uwagi

1. Zgłoszenie naprawy, o którym mowa w pkt. 2, w którym nie wypełniono wszystkich pól, może nie zostać zarejestrowane.

2. Produkt przesłany do Serwisu bez przesłania wcześniej zgłoszenia serwisowego, o którym mowa w pkt. 2 może nie zostać przyjęty do naprawy do czasu dosłania kompletnie wypełnionego zgłoszenia serwisowego.

3. Serwis nie odbiera przesyłek nadanych za pobraniem.

4. Nabywca powinien przed wysłaniem produktu do Serwisu wykonać kopię danych znajdujących się w pamięci urządzenia. Serwis takich kopii nie wykonuje.

5. Wysłanie produktu do Serwisu oznacza akceptację przez Nabywcę niniejszego regulaminu.

Zgłoszenie serwisowe do pobrania